top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania

danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

internetowego w domenie monikamegan.com

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna "Monika Markowska" zamieszkała w Warszawie (dalej: Administrator).

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami,

– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług

dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta

Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania

pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów

poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile

Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.

6 ust. 1 lit. a RODO);

d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością

Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za

pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich

preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak

konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem

Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności

z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż

3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z

zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego

dokonano przed tym wycofaniem.

 

IV. Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

•             Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – WIX

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych

- sprostowania danych

- usunięcia danych

- ograniczenia przetwarzania danych

- przenoszenia danych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie

usprawiedliwionego interesu administratora

- wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,

w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności

jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną

ograniczone.

2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

bottom of page